Myntauktioner i Sverige AB är ett av Svenska Numismatiska Föreningen (SNF) helägt aktiebolag och bildades våren 2009.

Aktiebolaget avhåller minst två internationella kvalitetsauktioner årligen och återkommande internetauktioner löpande under året. Bolaget har till syfte att generera ett ekonomiskt överskott till SNF, som ska användas för vetenskaplig verksamhet, publicering av numismatisk litteratur och annat som befrämjar numismatikens utveckling. Det föreligger inget privat vinstintresse i bolaget.

SNF har arrangerat myntauktioner i 80 år, en tradition som nu förs vidare genom Myntauktioner i Sverige AB. Föreningens långa erfarenhet och dess medlemmars stora numismatiska kompetens bildar en god grund för den fortsatta verksamheten.

Såväl köpare som säljare hos Myntauktioner i Sverige AB bidrar till det numismatiska forskningsarbetet i Sverige och får samtidigt tillgång till en professionell auktionstjänst.

VD i bolaget är Dan Carlberg, som är dess representant och sköter den löpande verksamheten. Vid auktionerna, eller vid tillfällen när så annars är påkallat, utvidgas personalstyrkan med visningspersonal eller numismatiska specialister.

I styrelsen för Myntauktioner i Sverige AB sitter representanter från SNF samt i övrigt framstående representanter för numismatiken och näringslivet. Dess medlemmar är idag Per-Erik Andersson, ordförande, Bengt Granath, ledamot och SNF:s ägarrepresentant, Bernt Thelin, ledamot, Anders Nordin, ledamot, samt Magnus Wijk, suppleant.

Dan Carlberg